این مرکزازسال ۱۳۸۴ فعالیت خودرادرزمینه زیبایی آغازنموده که بیشترین فعالیت مرکزدرزمینه آموزش وبرگزاری ورکشاپهای پی درپی درکل کشوروخاورمیانه ومبتکروطراح جدیدتری دستگاهها،ابزارها وتکنیکهای پیوندمو وابرو بابرندآسیا فیت میباشد که ازسال ۱۳۹۷ باخرید کل سهام شرکت زیبایی وسلامت نیکانوین ایرانیان ودرمانگاه تخصصی پوست ومو نیکا فعالیت خودراگسترده ترنموده ودرتمامی زمینه های زیبایی ازجمله پیوند مووابرو ،آموزشهای تخصصی مرتبط باپوست مو وزیبایی وتهیه وتوضیع دستگاهها وتجهیزات مربوطه خدمات رسانی مینماید.
که درراس این مرکز استاد محمودبازوکار ملقب به پنجه طلای آسیا ومردعلم وهنرزیبایی ،مدیریت این مجموعه بزرگ را برعهده دارد.
سالانه هزاران نفر ازتمامی کشورهای دنیا به این مرکزمراجعه وازخدمات مرکز بهرهمند میشوند.