درباره ما

كلينيك زيبايي اسيا fit ازسال ١٣٨٢فعاليت خودرادرزمينه ترميم وپيوند مو وابرو اغازنموده كه درراس آن استاد محمودبازوكارمدرس بين المللي skin care ملقب به مرد علم وهنر زيبايي
استاد بازوكارمبتكروصاحب سبك نوين درزمينه پيوند مووابرو وطراح ومخترع جديدترين دستگاهها وتكنيكهاي زيبايي وپيوند موميباشند درضمن ايشان درنوجواني سابقه درخشان درزمينه چهره پردازي سينما ولقب پنجه طلاي ايران رادررزومه خوددارد
استاد بازوكار همواره دركنگره هاي جهاني ووركشاپهاي زيبايي دنيا شركت نموده وبا برگزاري صدها سمينار پوست، مو وزيبايي درتمامي شهرهاي كشوراطلاعات روز دنيا رادرزمينه زيبايي دراختيار هموطنان خودقرارميدهند
ايشان هم اكنون مالك ومديريت كلينيك بزرگ زيبايي اسياfit درتهران وزنجان بشماره ثبت ٦٠٤ميباشند بيش ازپانصدمشاور و نماينده پذيرش كه تمامي عزيزان ازاساتيد برجسته زيبايي ميباشند ازتمام نقاط دنيا با اين مركز همكاري مينمايند.

photo 2017 02 03 00 05 25 300x300 درباره ما

محمود بازوکار

 

دكترطاهر عرفاني فام
همكارومسؤل فني
بوردتخصصي جراحي عمومي ازدانشگاه تهران عضو جامعه جراحان ايران جراحي پلاستيك ،ليپوماتيك ،تمامي جراحيهاي سرپايي و... همكارومسؤل فني كلينيك زيبايي اسيا fit
خانم دكتر بيتا هرمز
جراح زنان ومتخصص زيبايي همكار كلينيك اسياfit

asiafit آسیا فیت درباره ما